Przypisy

1.↑ Michaił Tuchaczewski "Pochód za Wisłę", Warszawa 1937 (w: Józef Piłsudski "Pisma zbiorowe" t. 7. "Rok 1920", aneks), Richard Pipes "Rosja bolszewików", wyd. polskie Warszawa 2005 ISBN 83-89656-15-9 (rozdział 4 – "Komunizm na eksport" i passim), Norman Davies "Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920" wyd. polskie Kraków 1998 ISBN 83-7006-741-7, Titus Komarnicki "Rebirth of The Polish Republic", London 1957, Wyd. Heinemann i inne.
2.↑ Direktiwy Gławnogo Komandowanija Krasnoj Armii 1917-1920 Moskwa 1969, nr 133, 151, 311
3.↑ Lenin, Trocki, Stalin, Zinowiew, Kamieniew jako pełni członkowie, Piatakow i Bucharin jako zastępcy członków Politbiura
4.↑ W rękach niemieckich pozostawało np. przez dłuższy czas Grodno
5.↑ Depesze sowieckie były bowiem na bieżąco odkodowywane, z zastrzeżeniem kilku dni na comiesięczną zmianę kodów szyfrowych. Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Warszawa 2004, wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM ISBN 83-7399-099-2. Zobacz też: Znaczenie i zakres deszyfracji depesz bolszewickich w latach 1919-1920 Gazeta Wyborcza 7.08.2005
6.↑ Stronę polską reprezentował m.in.Ignacy Boerner, stronę sowiecką - Julian Marchlewski
7.↑ Tadeusz Kutrzeba "Wyprawa kijowska" Warszawa 1937. Kutrzeba ujawnił jedynie,że były to dane wywiadu, zachowując w tajemnicy,iż chodziło o radiowywiad. Obszerne uzupełnienie przynosi : Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Warszawa 2004, wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM ISBN 83-7399-099-2
8.↑ Barwnie opisał działania wojenne Konarmii Izaak Babel, żołnierz Armii Konnej w tomie opowiadań "Armia konna" (którym ściągnął na siebie gniew Budionnego i środowiska Armii Konnej za realistyczne opisy działań, w tym okrucieństw wojennych) - por. Robert Conquest, Wielki terror, wyd polskie Warszawa 1997, s. 333
9.↑ Funkcję komisarza politycznego przy nacierającym na Warszawę i Toruń Froncie Zachodnim pełnił Ivar Smilga
10.↑ Dowodzący Frontem Południowo-Zachodnim Aleksander Jegorow przy wsparciu Józefa Stalina ignorował rozkaz przekazania 1 Armii Konnej pod dowództwo Tuchaczewskiego. Jegorow i Stalin chcieli zdobyć Lwów, a następnie poprowadzić ofensywę przez Karpaty Wschodnie na Węgry, by odtworzyć Węgierską Republikę Rad.
11.↑ W Londynie przebywała wówczas misja sowiecka pod kierownictwem Leonida Krasina i Lwa Kamieniewa deklarująca gotowość daleko idącej współpracy gospodarczej.
12.Yaroslav Leontiev, 2005. Dear Ekaterina Pavlovna. Russian Germany, N24

13.2,0 2,1 2,2 Polsko-Rosyjskie ustalenia dotyczące losów czerwonoarmistów w niewoli polskiej (1919-1922). Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

14.Karpus Zbigniew, Alexandrowicz Stanisław, 1995. Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919-1922). Dokumenty i materiały. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 1995, ISBN 83-231-0627-4
Patronaty

Copyright